Przejdź do menu Przejdź do treści

Filologia włoska – studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Nazwa kierunku:

Filologia włoska, studia I stopnia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim.

Specjalności:

Filologia włoska specjalność:

– język włoski stosowany (nienauczycielska)

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024:

Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023

Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023

Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy: od 13 do 14 lipca 2023

Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2023

Wpisy na listę studentów: od 17 do 18 lipca 2023 w godzinach 10:00-13:00

Ogłoszenie listy rezerwowej: 18 lipca 2023

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: od 20 do 21 lipca 2023 w godzinach 10:00-13:00

Krótko o kierunku i specjalnościach

Studia na kierunku filologia włoska to studia licencjackie (I stopnia), których program kształcenia trwa 3 lata (6 semestrów) i które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te odbywają się w trybie stacjonarnym.

Nauka języka włoskiego na kierunku filologia włoska odbywa  się w formie wykładów i konwersatoriów i obejmuje praktyczną naukę języka włoskiego, literaturę i kulturę Włoch, zajęcia z językoznawstwa włoskiego i gramatyki opisowej, a także wykłady ogólnoakademickie.

Warunki rekrutacyjne :

Nowa matura: Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Stara matura: Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – część pisemna oraz z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) – część pisemna.

W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, ocenę zastępuje wynik rozmowy kwalifikacyjnej w wybranym języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu o tematyce kulturalnej lub społecznej; zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku włoskim, literaturze i kulturze Włoch oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz drugiego języka obcego na poziomie B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent kierunku filologia włoska umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia włoska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx

Najnowsze Wpisy